<noframes id="9b9vh"><address id="9b9vh"><nobr id="9b9vh"></nobr></address>

<noframes id="9b9vh"><address id="9b9vh"><listing id="9b9vh"></listing></address><noframes id="9b9vh"><address id="9b9vh"><listing id="9b9vh"></listing></address>

<noframes id="9b9vh">
<thead id="9b9vh"><listing id="9b9vh"></listing></thead>

   <sub id="9b9vh"><listing id="9b9vh"></listing></sub>

           
               
               規格(高*寬)厘米
               
               
               周六、日
               
           
           

               
               A疊
               
           

           
               
               套色
               
               
               一版
               
               
               2-5版
               
               
               6-15版
               
               
               16版
               
           

           
               
               1/4通欄6.5*5.8
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               6000
               
               
               5000
               
               
                
               
           
           

               
               套紅
               
               
                
               
               
                
               
               
               6500
               
               
                
               
           

           
               
               彩色
               
               
                
               
               
                
               
               
               7500
               
               
                
               
           

           
               
               1/2通欄6.5*11.8
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               12000
               
               
               10000
               
               
               14500
               
           
           

               
               套紅
               
               
                
               
               
                
               
               
               13000
               
               
               18850
               
           

           
               
               彩色
               
               
                
               
               
                
               
               
               15000
               
               
               21750
               
           

           
               
               1通欄6.5*24
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               24000
               
               
               20000
               
               
               29000
               
           
           

               
               套紅
               
               
               70000
               
               
                
               
               
               26000
               
               
               37700
               
           

           
               
               彩色
               
               
               80000
               
               
                
               
               
               30000
               
               
               43500
               
           

           
               
               1/4版16.5*11.8
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               38400
               
               
               32000
               
               
               46400
               
           
           

               
               套紅
               
               
               105000
               
               
                
               
               
               41600
               
               
               60320
               
           

           
               
               彩色
               
               
               120000
               
               
                
               
               
               48000
               
               
               69600
               
           

           
               
               1.5通欄9.75*24
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               40800
               
               
               34000
               
               
               49300
               
           
           

               
               套紅
               
               
               111000
               
               
                
               
               
               44200
               
               
               64090
               
           

           
               
               彩色
               
               
               128000
               
               
                
               
               
               51000
               
               
               73950
               
           

           
               
               2通欄13*24
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               52800
               
               
               44000
               
               
               63800
               
           
           

               
               套紅
               
               
               145600
               
               
               82940
               
               
               57200
               
               
               82940
               
           

           
               
               彩色
               
               
               168000
               
               
               95700
               
               
               66000
               
               
               95700
               
           

           
               
               半版16.5*24
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               67200
               
               
               56000
               
               
               81200
               
           
           

               
               套紅
               
               
               171600
               
               
               105560
               
               
               72800
               
               
               105560
               
           

           
               
               彩色
               
               
               198000
               
               
               121800
               
               
               84000
               
               
               121800
               
           

           
               
               整版36.5*24
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               130000
               
               
               105000
               
               
               150000
               
           
           

               
               套紅
               
               
                
               
               
               195000
               
               
               136500
               
               
               195000
               
           

           
               
               彩色
               
               
                
               
               
               225000
               
               
               157500
               
               
               225000
               
           

       
   《都市快報》2007年廣告價目表

           
               
               周一、二價格表
               
           
           
               
               規格(高*寬)厘米
               
               

               
               A疊
               
               
               B、C疊
               
           

           
               
               套色
               
               
               一版
               
               
               2-3版
               
               
               4-7版
               
               
               8-15版
               
               
               16版
               
               
               1版
               
               
               2-15版
               
               
               16版
               
           

           
               
               1/4通欄6.5*5.8
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               10000
               
               
               8500
               
               
               7500
               
               
                
               
               
                
               
               
               6500
               
               
                
               
           
           

               
               套紅
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
           

           
               
               彩色
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
           

           
               
               1/2通欄6.5*11.8
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               20000
               
               
               17000
               
               
               15000
               
               
                
               
               
               17000
               
               
               13000
               
               
               16000
               
           
           

               
               套紅
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
               19500
               
               
                
               
               
               22100
               
               
               16900
               
               
               20800
               
           

           
               
               彩色
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
               22500
               
               
                
               
               
               25500
               
               
               19500
               
               
               24000
               
           

           
               
               1通欄6.5*24
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               40000
               
               
               34000
               
               
               30000
               
               
               40000
               
               
               34000
               
               
               26000
               
               
               32000
               
           
           

               
               套紅
               
               
               104000
               
               
                
               
               
                
               
               
               39000
               
               
               52000
               
               
               44200
               
               
               33800
               
               
               41600
               
           

           
               
               彩色
               
               
               120000
               
               
                
               
               
                
               
               
               45000
               
               
               60000
               
               
               51000
               
               
               39000
               
               
               48000
               
           

           
               
               1/4版16.5*11.8
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               64000
               
               
               54400
               
               
               48000
               
               
               64000
               
               
               54400
               
               
               41600
               
               
               51200
               
           
           

               
               套紅
               
               
               156000
               
               
                
               
               
                
               
               
               62400
               
               
               83200
               
               
               70720
               
               
               54080
               
               
               66560
               
           

           
               
               彩色
               
               
               180000
               
               
                
               
               
                
               
               
               72000
               
               
               96000
               
               
               81600
               
               
               62400
               
               
               76800
               
           

           
               
               1.5通欄9.75*24
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               68000
               
               
               57600
               
               
               51000
               
               
               68000
               
               
               57600
               
               
               44200
               
               
               54400
               
           
           

               
               套紅
               
               
               165000
               
               
                
               
               
                
               
               
               66300
               
               
               88400
               
               
               74880
               
               
               57460
               
               
               70720
               
           

           
               
               彩色
               
               
               190000
               
               
                
               
               
                
               
               
               76500
               
               
               102000
               
               
               86400
               
               
               66300
               
               
               81600
               
           

           
               
               2通欄13*24
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               92000
               
               
               75000
               
               
               67000
               
               
               92000
               
               
               75000
               
               
               57200
               
               
               70000
               
           
           

               
               套紅
               
               
               217000
               
               
               119600
               
               
               97500
               
               
               87100
               
               
               119600
               
               
               97500
               
               
               74360
               
               
               91000
               
           

           
               
               彩色
               
               
               250000
               
               
               138000
               
               
               112500
               
               
               100500
               
               
               138000
               
               
               112500
               
               
               85800
               
               
               105000
               
           

           
               
               半版16.5*24
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               112000
               
               
               94000
               
               
               84000
               
               
               112000
               
               
               94000
               
               
               72600
               
               
               66000
               
           
           

               
               套紅
               
               
               260000
               
               
               140000
               
               
               122200
               
               
               109200
               
               
               140000
               
               
               122200
               
               
               94640
               
               
               111800
               
           

           
               
               彩色
               
               
               300000
               
               
               160000
               
               
               141000
               
               
               126000
               
               
               160000
               
               
               141000
               
               
               109200
               
               
               129000
               
           

           
               
               整版36.5*24
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               220000
               
               
               170000
               
               
               150000
               
               
               220000
               
               
                
               
               
               130000
               
               
               160000
               
           
           

               
               套紅
               
               
                
               
               
               260000
               
               
               221000
               
               
               195000
               
               
               260000
               
               
                
               
               
               169000
               
               
               208000
               
           

           
               
               彩色
               
               
                
               
               
               300000
               
               
               255000
               
               
               225000
               
               
               300000
               
               
                
               
               
               195000
               
               
               240000
               
           

           
               
               周三、四、五價格表
               
           
           
               
               規格(高*寬)厘米
               
               
                
               
               
               A疊
               
               
               B、C疊
               
           
           

               
               套色
               
               
               一版
               
               
               2-3版
               
               
               4-7版
               
               
               8-15版
               
               
               16版
               
               
               1版
               
               
               2-15版
               
               
               16版
               
           

           
               
               1/4通欄6.5*5.8
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               11000
               
               
               9000
               
               
               8250
               
               
                
               
               
                
               
               
               7250
               
               
                
               
           
           

               
               套紅
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
           

           
               
               彩色
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
           

           
               
               1/2通欄6.5*11.8
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               22000
               
               
               18000
               
               
               16500
               
               
                
               
               
               18000
               
               
               14500
               
               
               17000
               
           
           

               
               套紅
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
               21450
               
               
                
               
               
               23400
               
               
               18850
               
               
               22100
               
           

           
               
               彩色
               
               
                
               
               
                
               
               
                
               
               
               24750
               
               
                
               
               
               27000
               
               
               21750
               
               
               22500
               
           

           
               
               1通欄6.5*24
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               44000
               
               
               36000
               
               
               33000
               
               
               44000
               
               
               36000
               
               
               29000
               
               
               34000
               
           
           

               
               套紅
               
               
               112000
               
               
                
               
               
                
               
               
               42900
               
               
               57200
               
               
               46800
               
               
               37700
               
               
               44200
               
           

           
               
               彩色
               
               
               130000
               
               
                
               
               
                
               
               
               49500
               
               
               66000
               
               
               54000
               
               
               43500
               
               
               51000
               
           

           
               
               1/4版16.5*11.8
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               70400
               
               
               57600
               
               
               52800
               
               
               70400
               
               
               57600
               
               
               46400
               
               
               54400
               
           
           

               
               套紅
               
               
               169000
               
               
                
               
               
                
               
               
               68640
               
               
               91520
               
               
               74880
               
               
               60320
               
               
               70720
               
           

           
               
               彩色
               
               
               195000
               
               
                
               
               
                
               
               
               79200
               
               
               105600
               
               
               86400
               
               
               89600
               
               
               87600
               
           

           
               
               1.5通欄9.75*24
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               74800
               
               
               61200
               
               
               56000
               
               
               74800
               
               
               61200
               
               
               49300
               
               
               57600
               
           
           

               
               套紅
               
               
               180000
               
               
                
               
               
                
               
               
               72800
               
               
               97240
               
               
               79560
               
               
               64090
               
               
               74880
               
           

           
               
               彩色
               
               
               210000
               
               
                
               
               
                
               
               
               84000
               
               
               112200
               
               
               91800
               
               
               73950
               
               
               86400
               
           

           
               
               2通欄13*24
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               96800
               
               
               79200
               
               
               72600
               
               
               96800
               
               
               79200
               
               
               63800
               
               
               75000
               
           
           

               
               套紅
               
               
               240000
               
               
               125840
               
               
               102960
               
               
               94380
               
               
               125840
               
               
               102960
               
               
               82940
               
               
               97500
               
           

           
               
               彩色
               
               
               275000
               
               
               145200
               
               
               118800
               
               
               108900
               
               
               145200
               
               
               118800
               
               
               95700
               
               
               112500
               
           

           
               
               半版16.5*24
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               123000
               
               
               100800
               
               
               92400
               
               
               123000
               
               
               100800
               
               
               81200
               
               
               94000
               
           
           

               
               套紅
               
               
               286000
               
               
               150000
               
               
               131040
               
               
               120120
               
               
               150000
               
               
               131040
               
               
               105560
               
               
               122200
               
           

           
               
               彩色
               
               
               330000
               
               
               170000
               
               
               151200
               
               
               138800
               
               
               170000
               
               
               151200
               
               
               121800
               
               
               141000
               
           

           
               
               整版36.5*24
               
               
               黑白
               
               
                
               
               
               240000
               
               
               190000
               
               
               170000
               
               
               240000
               
               
                
               
               
               150000
               
               
               180000
               
           
           

               
               套紅
               
               
                
               
               
               288000
               
               
               247000
               
               
               221000
               
               
               286000
               
               
                
               
               
               195000
               
               
               234000
               
           

           
               
               彩色
               
               
                
               
               
               330000
               
               
               285000
               
               
               255000
               
               
               330000
               
               
                
               
               
               225000
               
               
               270000
               
           

       
   歷史更新日期:2007/3/1 14:56:27  歸檔日期:


       


                
               


       


       
           
               
               欄目名稱
               
               
               形式
               
               
               出刊時間
               
               
               規格(厘米)
               
               
               價格(元/天)
               
           
           
               
               都市生活
               
               
               軟文
               
               
               周三
               
               
               3*6
               
               
               黑白2160
               
           
           
               
               都市汽車
               
               
               圖文
               
               
               周二、三、五
               
               
               4*8
               
               
               黑白1900,彩色2400
               
           
           
               
               都市旅游
               
               
               圖文
               
               
               周一至周五
               
               
               6*24
               
               
               黑白5000,彩色7500
               
           
           
               
               都市健康
               
               
               軟文
               
               
               周二、四
               
               
               3*6
               
               
               黑白2160
               
           
           
               
               教育超市
               
               
               圖文
               
               
               周二、四
               
               
               3*8
               
               
               黑白1800
               
           
           
               
               移民留學
               
               
               圖文
               
               
               周四
               
               
               4.5*6
               
               
               黑白2000
               
           
           
               
               都市裝潢
               
               
               圖文
               
               
               周三、五
               
               
               3*6
               
               
               黑白2160,彩色2800
               
           
           
               
               信息家電
               
               
               軟文
               
               
               周五
               
               
               3*6
               
               
               黑白2160
               
           
           
               
               二手房
               
               
               圖文
               
               
               周一至周五
               
               
               6.5*24
               
               
               黑白4000,每條信息50
               
           
           
               
               樓市看點
               
               
               軟文
               
               
               周五
               
               
               6.5*24
               
               
               黑白4000,彩色18000
               
           
           
               
               金融廣角
               
               
               軟文
               
               
               周四、五
               
               
               4*8
               
               
               黑白1600
               
           
           
               
               都市伊人
               
               
               圖文
               
               
               周五
               
               
               3*8
               
               
               彩色2400
               
           
           
               
               都市周末
               
               
               圖文
               
               
               周五
               
               
               3*8
               
               
               彩色1400
               
           
       


       
           
               版面
               規格(厘米)
               價格(元/天)
               色彩
           
           
               一版
               1.5*5.8/3.0*5.8雙報花
               3000/6000
               免費套彩
           
           
               封底版
               1.5*5.8/3.0*5.8雙報花
               1500/3000
               免費套彩
           
           
               中間彩版
               1.3*6.4/2.6*6.4雙報花
               850/1700
               免費套彩
           
           
               中間黑白版
               1.3*6.4/2.6*6.4雙報花
               620/1240
               黑白
           
       

    


   北京宏業凱廣告有限公司VIP會員
   媒體聯系人:王先生
   廣告投放熱線: 010-85590199,85868940
   點擊這里給我發消息

    

    


   歷史價格表查詢:
   ·《都市快報》2017年最新廣告價格 
   ·《都市快報》2015年廣告價格 
   ·《都市快報》2014年廣告價格(沿用) 
   ·《都市快報》2012年廣告價格 
   ·《都市快報》2011年廣告價格 
   ·《都市快報》2010年廣告價格 
   ·《都市快報》2009年廣告價格 
   ·《都市快報》2009年廣告價格 
   ·《都市快報》2007年廣告價目表 
   ·《都市快報》2006年廣告價目表 

   久操视频在线观看

   <noframes id="9b9vh"><address id="9b9vh"><nobr id="9b9vh"></nobr></address>

   <noframes id="9b9vh"><address id="9b9vh"><listing id="9b9vh"></listing></address><noframes id="9b9vh"><address id="9b9vh"><listing id="9b9vh"></listing></address>

   <noframes id="9b9vh">
   <thead id="9b9vh"><listing id="9b9vh"></listing></thead>

     <sub id="9b9vh"><listing id="9b9vh"></listing></sub>